Dizio ontzorgt bij het kopen van jouw huis in Frankrijk
Vragen? Bel ​+31(0)20 7 52 09 61

Toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Bekijk onze tarieven

Dizio en de AFM

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een onafhankelijke gedragstoezichthouder en maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Samen met De Nederlandsche Bank (DNB) draagt de AFM bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Vergunningplicht voor aankoopmakelaars voor Frans onroerend goed
Werkzaamheden van partijen die zich bezig houden met het begeleiden van klanten bij de aankoop van een woning in Frankrijk, vallen deels binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). En zijn daarom vergunningplichtig. Zonder een vergunning mogen deze werkzaamheden niet verricht worden.

AFM-vergunning Dizio
Dizio beschikt daarom over een vergunning van de AFM om bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren. Hieronder leest u waarom deze vergunning voor u als klant van belang is.

Bekijk hier de vergunning van Dizio bij de AFM

Toetsing door de AFM
Adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigd agenten van financiële producten en diensten zijn gebonden aan een aantal regels. De AFM houdt toezicht op de naleving hiervan.

Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een financiële onderneming, worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid.

Dizio is door de AFM getoetst op de volgende onderdelen:

Zeggenschapsstructuur
Binnen Dizio moet duidelijk zijn welke personen zeggenschap hebben.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Omdat Dizio bemiddelt in financiële producten, beschikt Dizio over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De voorwaarden van deze verzekering en de verzekerde bedragen zijn door de AFM voor Dizio vastgelegd.

Betrouwbaarheid
Dizio is verplicht om een adequaat beleid te voeren, zodat een integere uitoefening van de bedrijfsvoering gewaarborgd is. Om dit te kunnen aantonen moet Dizio over een incidentenregeling beschikken, moet zijn de betrouwbaarheid van de medewerkers borgen en moeten er passende maatregelen genomen worden, als een incident zich voordoet.

Vakbekwaamheid
Dizio moet er voor zorgen dat er in haar bedrijfsvoering voldoende vakbekwaamheid aanwezig is. Vakbekwaam houdt in dat een persoon over de juiste diploma’s en PE- certificaten beschikt, om financiële diensten te kunnen verlenen. De AFM toetst dit aan de hand van de diploma’s en certificaten van de feitelijk leidinggevende. Om te blijven voldoen aan de vakbekwaamheidseisen is het volgen van een Permanent Educatieprogramma verplicht.

Klachtenregeling en administratie
Een goede afhandeling en administratie van klachten van consumenten is belangrijk voor het vertrouwen in Dizio en de financiële sector als geheel. Daarom beschikt Dizio over een interne klachtenregeling, die bekend is bij alle personen die zijn betrokken bij de afhandeling van klachten. Dizio is tevens aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Bij elke klacht legt Dizio minimaal het volgende vast:

  • Naam en adres van de persoon die de klacht heeft ingediend
  • De klacht, inclusief de dagtekening van ontvangst
  • Een omschrijving van de klacht
  • Een beschrijving van de wijze waarop de klacht is behandeld

Indien u een klacht wilt indienen, kan dat via het volgende formulier:

Intern klachtenformulier