Dizio ontzorgt bij het kopen van jouw huis in Frankrijk
Vragen? Bel ​+31(0)20 7 52 09 61

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Dizio

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Dizio“: Dizio, Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam.
  Opdrachtgever“: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Dizio een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
  Schriftelijk“: Iedere vorm waarin op analoge- of digitale wijze berichten tussen Dizio en de opdrachtgever worden uitgewisseld.
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de door Dizio aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Dizio en de opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe-, vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Dizio behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan de opdrachtgever en treden in werking 30 dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Opdrachten aan Dizio leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatsverplichtingen. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Inschakelen derden
  Dizio is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Dizio zal bij de selectie van derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Dizio is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. Dizio is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden) die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen (mede) namens de opdrachtgever te aanvaarden. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Dizio voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens Dizio gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden . Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 4. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en documenten, waarvan Dizio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dizio worden verstrekt. De opdrachtgever is verplicht om steeds tijdig alle informatie en documenten te verschaffen en medewerking te verlenen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering door Dizio van de overgekomen werkzaamheden. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan Dizio aangeleverde informatie en documenten. De opdrachtgever staat er ten alle tijden voor in dat de door hem aan Dizio aangeleverde informatie en documenten geen inbreuk maken op rechten van derden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie of documenten niet tijdig aan Dizio zijn verstrekt, onjuistheden bevatten, of inbreuk maken op het recht van derden, heeft Dizio het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen, zonder schriftelijke toestemming van Dizio. De opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke en veilige apparatuur en deugdelijke en veilige andere faciliteiten, die toegang geven tot de online-omgeving van Dizio. De opdrachtgever bewaart zijn inlognaam en het wachtwoord zodanig dat deze niet in handen van onbevoegden kunnen vallen. De opdrachtgever wordt er nadrukkelijk op gewezen dat het opslaan van een gebruikersnaam en een wachtwoord in een browser beveiligingsproblemen met zich meebrengt.
 5. Geheimhouding
  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke- of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De persoonsgegevens, informatie en documenten die aan Dizio worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden digitaal vastgelegd en, zover uit de aard van de opdracht niet strikt noodzakelijk, niet aan derden beschikbaar gesteld. Alle door Dizio verstrekte informatie, documenten en software zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie, documenten of software openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
 6. Exclusiviteit en non-concurrentie
  Opdrachtgever verleent aan Dizio voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.
 7. Contractduur
  De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Indien geen duur van de overeenkomst wordt overeengekomen, wordt de overeenkomst aangegaan tot het moment dat de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden zijn afgerond. Is binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. Een overeenkomst kan per einde van een reeds gefactureerde periode door de opdrachtgever beëindigd worden. Dizio behoudt zich het recht voor om een overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen, indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend, in geval van ontbinding en liquidatie van de opdrachtgever, indien conservatoir of executoriaal beslag op onroerende- en/of roerende zaken bij de opdrachtgever is gelegd, of indien de opdrachtgever de in verzuim is bij het nakomen van haar verplichtingen jegens Dizio.
 8. Honorarium
  Dizio berekent voor haar werkzaamheden een forfaitaire vergoeding, ongeacht de looptijd en de complexiteit van de opdracht. Indien geen forfaitaire afspraak gemaakt is, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Dizio vastgesteld uurtarief voor de betreffende werkzaamheden. Het honorarium van Dizio is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat van de verleende diensten. Dizio heeft het recht haar honorarium te wijzigen per een toekomstige datum. Het honorarium van Dizio is onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren. Indien zich, na sluiting van de overeenkomst en voor voltooiing van de dienstverlening, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Dizio het recht haar honorarium aan te passen en aan de opdrachtgever te factureren.
 9. Facturatie
  Dizio is gerechtigd voorafgaand aan of bij voortzetting van dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Bij gebreke van betaling daarvan is Dizio bevoegd werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tevens is Dizio gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde nota’s van de opdrachtgever in het betreffende of in een ander dossier. Dizio is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de opdrachtgever een ontvangen betaling in mindering komt, tenzij de opdrachtgever bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. Indien Dizio bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Bij gebreke van het schriftelijk melden van bezwaren tegen een declaratie binnen 30 dagen na ontvangst daarvan, wordt de opdrachtgever geacht de declaratie, alsmede de daaraan ten grondslag liggende werkzaamheden en registratie te hebben geaccepteerd. Dizio verzendt haar facturen digitaal. Opdrachtgever wordt geacht het digitaal ontvangen van facturen te hebben geaccepteerd. De gegevens uit het gedigitaliseerde facturatiesysteem van Dizio gelden tussen partijen als bewijs van verzending van de betreffende factuur.
 10. Betalingen
  De door Dizio uitgevoerde forfaitaire werkzaamheden worden, in twee termijnen van 50% van het overeengekomen bedrag, door de opdrachtgever voldaan. De eerste termijn wordt door de opdrachtgever voldaan bij ondertekening van de overeenkomst. Deze tweede termijn wordt voldaan één week voor de overdracht van het onroerend goed aan de opdrachtgever. Indien geen forfaitaire vergoeding overeengekomen is, worden de door Dizio uitgevoerde werkzaamheden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. In alle gevallen geldt een betalingstermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen, ook als de opdrachtgever niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. Dizio is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, en incassokosten. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen.
 11. Restitutie
  Dizio zal, indien de aankoop van onroerend goed ontbonden wordt op basis van een voorbehoud in de voorlopige koopovereenkomst, een door de opdrachtgever betaald voorschot aan de opdrachtgever restitueren, onder aftrek van reeds uitgevoerde werkzaamheden, tegen het in de opdracht tot dienstverlening vermelde uurtarief. Dit recht op restitutie vervalt één jaar nadat de opdracht tot dienstverlening door de opdrachtgever ondertekend is.
 12. Uitsluiting
  Bij de aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de door Dizio aangeboden diensten, zijn de volgende kosten en/of werkzaamheden niet inbegrepen:

   -Elke vorm van wettelijk verplichte afdrachten, overdrachtsbelastingen, winstbelastingen, kosten koper, successierechten.
   -Kosten voor verplichte onderzoeken.
   -Verplaatsingskosten (deze zijn in het kader van de dienstverlening van Dizio niet noodzakelijk).
   -Het wijzigen van nutscontracten, nadat deze door Dizio zijn overgezet.
   -Het aanvragen van bouwvergunningen door de nieuwe eigenaar van de woning.
   -Invoeren van voertuigen.
   -Inschrijvingen voor de Franse ziektekostenverzekering.
   -Vertalingskosten.
   -De verwerking van documenten die de opdrachtgever niet in zijn online-dossier upload, terwijl dit wel mogelijk is.
 13. Bewaartermijn
  Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, worden na beëindiging van de opdracht de tot het dossier behorende relevante informatie en documenten gedurende vijf jaar door Dizio bewaard, gerekend vanaf de laatste factuurdatum, tenzij Dizio en de opdrachtgever schriftelijk expliciet anders zijn overeengekomen. Na deze termijn staat het Dizio vrij om het dossier, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/ of derden, zonder nadere aankondiging te vernietigen. Gedurende de looptijd van het dossier en de aansluitende bewaartermijn heeft de opdrachtgever online toegang tot zijn dossier, middels een inlognaam en wachtwoord.
 14. Klachtenregeling
  Op de dienstverlening van Dizio is een klachtenregeling van toepassing. Eventuele klachten naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de opdracht tot dienstverlening, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen, nadat de feiten waarop de klacht gebaseerd is, bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, schriftelijk bij Dizio kenbaar gemaakt te worden. Wordt een klacht niet binnen de gestelde termijn door de opdrachtgever aan Dizio kenbaar gemaakt, dan vervalt de mogelijkheid om een beroep te doen op deze regeling. Dizio zal zich inspannen om ingediende klacht zo goed mogelijk af te handelen. Eventuele geschillen worden beslecht door niet-openbaar overleg tussen Dizio en opdrachtgever. Dizio en de opdrachtgever weerhouden zich er nadrukkelijk van eventuele geschillen in het publieke domein te beslechten. Indien beide partijen schriftelijk aantoonbaar hun uiterste best gedaan hebben om tot een oplossing te komen en dit niet tot een uitkomst leidt, die voor beide partijen aanvaardbaar is, kan door Dizio of de opdrachtgever om de tussenkomst van een MfN-registermediator verzocht worden. Indien een klacht betrekking heeft op financiële dienstverlening, kan door Dizio of de opdrachtgever eveneens om de tussenkomst van het Kifid verzocht worden. Voorgaande laat onverminderd de bevoegdheid van Dizio om zich tot de gewone rechter te wenden, indien de opdrachtgever, na een schriftelijk sommatie tot betaling, een declaratie niet binnen een maand betaald heeft. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.
 15. Nederlands recht
  De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Dizio is exclusief onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen worden bij uitsluiting ter kennis gebracht van de rechtbank Amsterdam. De rechtbank Amsterdam is, behoudens dwingende wettelijke bepalingen, exclusief bevoegd, ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure, ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit of in verband met de opdrachtrelatie.
 16. Nederlandse taal
  In het geval dat Dizio deze algemene voorwaarden in een andere taal verstrekt dan de Nederlandse taal en er een verschil is tussen deze algemene voorwaarden in de Nederlandse taal en de algemene voorwaarden in een andere taal, is de Nederlandse tekst bepalend en bindend.
 17. Afwijking van bepalingen
  Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, onverkort hun gelding behouden. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen. Indien een of meer bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, terwijl de overige voorwaarden in stand blijven. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.
 18. Bedrijfsaansprakelijkheid
  Dizio is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van een opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid. Dizio is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door derden, die Dizio bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Bij gebreken in de uitvoering zijdens Dizio wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door de schuld of het toedoen van de opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is, of waarvan de opdrachtgever zich bedient. Dizio aanvaardt ten opzichte van de opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en documenten. Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen of vertragingen in de elektronische dienstverlening van Dizio en derden uit. Dizio hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het beschikbaar stellen haar online-diensten. Dizio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist, onrechtmatig of ondeugdelijk gebruik van deze online-diensten, met name voor wat betreft virussen, hacken en/of phishing pogingen.
 19. Hoofdelijke aansprakelijkheid
  Elke hoofdelijke aansprakelijkheid van aan Dizio verbonden personen wordt uitgesloten. Niet alleen Dizio, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever door Dizio zijn ingeschakeld, waaronder in ieder geval worden begrepen alle aan Dizio verbonden personen, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens Dizio’s opdrachtgever een beroep doen.
 20. Aanspraken van derden
  De opdrachtgever vrijwaart Dizio tegen alle aanspraken van derden, de door de Dizio in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 21. Overmacht
  Dizio is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dizio geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dizio niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval staking, ziekteverzuim van personen die aan Dizio verbonden zijn, een tijdelijk personeelstekort, brand, technische storingen bij Dizio of bij aan Dizio verbonden derden, het door Dizio niet beschikken over de juiste informatie of documenten onjuistheid van door de opdrachtgever of derden aangeleverde informatie en documenten, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking van de opdrachtgever.
 22. Schadevergoeding
  Indien er voor Dizio, met inachtneming van hetgeen hiervoor reeds over bedrijfsaansprakelijkheid gesteld is, toch enige aansprakelijkheid ontstaat voor schade die de opdrachtgever heeft geleden door toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen in de uit te voeren werkzaamheden door Dizio, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geval van overmacht is Dizio gerechtigd een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever. In dat geval is Dizio gehouden om terstond aan de opdrachtgever hiervan melding te doen. Elke aanspraak op schadevergoeding jegens Dizio vervalt indien niet binnen 14 dagen, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij Dizio is gemaakt. In ieder geval vervallen alle aanspraken zes maanden nadat de werkzaamheden zijn afgerond.

Versie 02/2022 gewijzigd op 19/04/2022

Heeft u een vraag, hulp nodig of wilt u een afspraak maken?

Dizio helpt u graag en neemt op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Of bel direct ​+31(0)20 7 52 09 61
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.