Dizio ontzorgt bij het kopen van jouw huis in Frankrijk
Vragen? Bel ​+31(0)20 7 52 09 61

Privacybeleid

Disclaimer

 • Wijzigingen
  Alle informatie op de website is aan wijziging onderhevig en is enkel informatief van aard. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en betreft geen advies. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Dizio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door haar beschikbaar gestelde informatie.
 • Volledigheid
  Dizio garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.
 • Externe links
  Dizio is uiterst selectief ten aanzien van websites waarnaar verwezen wordt. Dizio kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Verwijzingen naar sites die niet door Dizio worden onderhouden, zijn louter ter informatie voor de bezoeker. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Dizio de op websites van derden te verkrijgen informatie onderschrijft. Een link naar een website van derden is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. Dizio is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, het privacy- of cookiebeleid van website van derden. Dizio kan op geen enkele manier garanderen dat websites van derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan.
 • Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
  Dizio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy- en cookiebeleid. Het verdient aanbeveling om het privacy- en cookiebeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Gewijzigd privacy- of cookiebeleid zal op de website gepubliceerd worden. Gewijzigd privacy- of cookiebeleid wordt van kracht op het moment van publicatie.
 • Eigendomsrecht

  Op de inhoud van de website rust het (intellectueel) eigendomsrecht van Dizio. Niets mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dizio. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dizio.

  Privacybeleid

  1. Definitie
   De website”: www.dizio.nl.
  2. Informatie en documenten”: Door de Dizio klant verstrekte informatie en documenten, waaronder eveneens persoonsgegevens worden verstaan.

  3. Algemene Verordening Gegevensbescherming
   Dizio doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dizio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  4. Uitgangspunten
   Dizio houdt zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden aan de volgende uitgangspunten:
   – Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
   – Verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
   – Indien nodig zal er aan de Dizio klant uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden voor de verwerking van persoonsgegevens.
   – Persoonsgegevens worden niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nadrukkelijk noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
   – Er worden nooit persoonsgegevens van klanten van Dizio met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.
  5. Doelstelling
   Persoonsgegevens van Dizio klanten worden door Dizio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
   – De overdracht van Frans onroerend goed
   – Het verlenen van diensten bij de aankoop, verkoop, of het bezit van Frans onroerend goed
  6. Grondslag
   Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is door Dizio is:
   – Een door de klant verstrekte opdracht
   – Wettelijke verplichting.
   – Privacy beleid.
  7. Te verwerken persoonsgegevens
   Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten moet Dizio de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:
   – Geslacht
   – Voornaam
   – Achternaam
   – Geboortedatum
   – Geboorteplaats, geboorteland
   – Nationaliteit
   – Adres, postcode, woonplaats, land
   – Telefoonnummer
   – Email
   – Beroep
   – IBAN-nummer
   – Burgerlijke staat
  8. Bewaartermijn
   Dizio bewaart persoonsgegevens 5 jaar, nadat de laatste werkzaamheden voor de klant zijn afgerond. Na het verstrijken van deze termijn worden de persoonsgegevens verwijderd.
  9. Inzage, rectificatie en verwijdering
   Om de werkzaamheden die Dizio voor haar klanten verricht goed uit te kunnen voeren, heeft Dizio bepaalde informatie en documenten nodig. Deze informatie en documenten worden per klant opgeslagen in een online-dossier. De informatie die Dizio opslaat bevat ook persoonsgegevens. Klanten van Dizio hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die door Dizio ontvangen zijn. Om die reden hebben Dizio klanten ten alle tijden, volledige toegang tot hun online-dossier. In het online-dossier kan een Dizio klant exact zien welke informatie en documenten er opgeslagen zijn. Klanten van Dizio kunnen, zonder dat daarvoor de tussenkomst van Dizio noodzakelijk is, zelfstandig in hun online-dossier de aangeleverde informatie en documenten rectificeren of verwijderen. Indien een klant informatie of documenten verwijderd uit zijn online-dossier is dit onherroepelijk. Dizio kan de verwijderde informatie en documenten niet terugplaatsen.
   Dizio maakt op haar website gebruik van een contactformulier. Tevens is het mogelijk om via email contact op te nemen met Dizio. De naam, het telefoonnummer en emailadres dat u in het contactformulier of in de email opgeeft, kunnen door Dizio bewaard worden voor een eventueel toekomstig contact. Voor inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u contact opnemen met Dizio:
   – Per post aan Dizio, Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam
   – Per telefoon naar +31(0)20.7.52.09.61
   – Per email naar info@dizio.nl
  10. Beveiliging gegevens
   Dizio heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen:
   – Alle personen die aan Dizio verbonden zijn, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   – Alle personen die aan Dizio verbonden zijn en uit hoofde van hun werkzaamheden kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
   – Dizio heeft het online-dossier beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
   – Dizio maakt voor de hosting van haar online-dossier gebruik van de diensten van een hostingprovider die haar werkzaamheden verricht in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  11. Hosting
   Dizio maakt voor de hosting van de website en het online-dossier gebruik van de diensten van Skyberate Internet Services. Skyberate Internet Services maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte (persoons)gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Skyberate Internet Services heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen:
   – Alle personen die namens Skyberate Internet Services van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
   – Skyberate Internet Services hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen.
   – De medewerkers van Skyberate Internet Services zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   – De medewerkers van Skyberate Internet Services hebben slechts toegang tot informatie en documenten op grond van een bewerkersovereenkomst. Deze overeenkomst, op grond van de privacywet, waarborgt de rechten van de klanten van Dizio en de geheimhouding van de informatie en documenten van klanten van Dizio.
  12. Rechten
   Dizio klanten hebben de volgende rechten:
   • Het ontvangen van uitleg over welke informatie en documenten Dizio opgeslagen heeft en wat Dizio met deze informatie en documenten doet;
   • Inzage in de informatie en documenten die Dizio heeft;
   • Het laten corrigeren van fouten in de informatie of documenten die Dizio van uw heeft opgeslagen;
   • Het laten verwijderen van verouderde informatie of documenten;
   • Het intrekken van de toestemming om informatie of documenten namens de klant te verwerken;
   • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van (delen van) informatie en documenten.
   • Het overdragen van informatie en documenten naar een andere dienstverlener, indien de Dizio klant besluit over te stappen naar een andere aanbieder die dezelfde dienstverlening als Dizio aanbiedt.
  13. Autoriteit persoonsgegevens
   Op grond van de privacywet heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens.
   Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Versie 01/2019 gewijzigd op 05/01/2019

  Heeft u een vraag, hulp nodig of wilt u een afspraak maken?

  Dizio helpt u graag en neemt op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

  Of bel direct ​+31(0)20 7 52 09 61
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.