Dizio ontzorgt bij het kopen van jouw huis in Frankrijk
Vragen? Bel ​+31(0)20 7 52 09 61

De voorlopige koopovereenkomst in Frankrijk

Een essentiële stap in de aankoop van onroerend goed in Frankrijk Meer weten?

Een essentiële stap in de aankoop van Frans onroerend goed is de voorlopige koopovereenkomst. Er bestaan verschillende typen voorlopige koopovereenkomsten in Frankrijk. Afhankelijk van de juridische situatie, dient voor één van de onderstaande voorlopige koopovereenkomsten in Frankrijk gekozen te worden:

  • Compromis de vente
  • Promesse d’achat
  • Promesse de vente
  •  Pacte de préférence
  • Contrat de réservation
  • Contrat de construction

De wederkerige voorlopige koopovereenkomst (Compromis de vente)
Het is het meest gebruikte voorcontract. De verbintenis is wederkerig, waarbij een van de twee partijen zich ertoe verplicht om te verkopen, de andere om te kopen. De koper geniet echter een speciale bescherming waardoor hij zijn aankoop binnen 10 dagen kan annuleren. Na deze periode is hij definitief geëngageerd.
Er kunnen clausules worden opgenomen die de verkoop opschorten zodra deze volledig is voltooid, zoals de opschortingsclausule voor het verkrijgen van een lening, die een voorwaarde van openbare orde is. In geval van weigering van financiering wordt de verkoop geacht nooit te hebben plaatsgevonden en moet de verkoper de waarborgsom zonder kosten of inhouding aan de koper teruggeven.

De eenzijdige voorlopige koopovereenkomst met belofte tot koop
Het wordt opgericht op initiatief van de koper. Deze laatste biedt de verkoper de mogelijkheid om het onroerend goed tegen een vaste prijs te kopen. Het heeft de waarde van een contract zodra het door beide partijen is ondertekend. In de praktijk is het vooral de verkoper die zich ertoe verbindt, voor zover de ondertekening van de koopbelofte over het algemeen voorafgaat aan die van het compromis van verkoop. De koper heeft dan 10 dagen de tijd om terug te keren naar zijn aankoop.

De eenzijdige voorlopige koopovereenkomst met belofte tot verkoop
Deze keer is het de verkoper die zich ertoe verbindt om zijn eigendom tegen een bepaalde prijs te verkopen aan een potentiële koper. Deze laatste heeft een optie die moet worden uitgeoefend vóór het verstrijken van de voorgeschreven termijn. Het is onderworpen aan een forfaitaire schadeloosstelling die van de verkoopprijs wordt afgetrokken in geval van uitoefening van de optie, maar die door de verkoper wordt behouden indien de begunstigde van de optie zich terugtrekt.

De unilaterale belofte van verkoop is een strikt formalisme. Het moet bijvoorbeeld binnen 10 dagen na ondertekening bij de belastingdienst worden geregistreerd. Dat wil zeggen, unilaterale beloften bevatten over het algemeen geen opschortende voorwaarden. Deze worden opgenomen in de verkoopovereenkomst die volgt.

Het preferentiepact
Preferentieovereenkomst onroerend goed
Dit is een bijzondere vorm van pre-contract die zelden wordt gebruikt. Hier gaat de verkoper geen enkele verkoopverplichting aan. Deze laatste (de promovendus) geeft eenvoudigweg voorrang aan een potentiële koper (de begunstigde) voor het geval hij besluit het onroerend goed te verkopen.

De begunstigde kan dus de in de voorkeurovereenkomst vastgelegde verkoopprijs bevriezen en zich beschermen tegen een eventuele stijging van de vastgoedmarkt. Het is in het belang van de verkoper om een potentiële koper tevreden te stellen en zichzelf meer kansen te geven om een koper te vinden wanneer hij besluit te verkopen.

Namelijk: het is bijzonder moeilijk voor de begunstigde om zijn rechten af te dwingen. Indien de promovendus niet aan de voorwaarden voldoet en besluit om aan een derde te verkopen, zal het noodzakelijk zijn om een gerechtelijke procedure te starten zonder zeker te zijn dat de uitkomst gunstig is.

Het reserveringscontract
Het wordt gebruikt door ontwikkelaars in de context van een woning die in een toekomstige staat van voltooiing wordt verkocht (VEFA). Naast de algemene kenmerken van de verkoopovereenkomst moet in het reserveringscontract worden vermeld hoe de verzoeken om middelen worden gedaan.

Het bouwcontract
Verschillen voor vastgoedcontracten
Het stelt de aanbestedende dienst en de aannemer in staat om hun overeenkomsten aan te gaan. Dit voorcontract omvat de algemene elementen van de andere voorbereidende contracten. De plannen kunnen worden verstrekt door de aannemer (het meest voorkomende geval) of worden opgesteld door een door de aanbestedende dienst gekozen architect.

In het eerste geval stelt de fabrikant verschillende plannen voor via een “catalogus”. In het tweede geval – een “bouwcontract zonder planlevering” genoemd – volgt de aannemer de instructies van de architect of het door de opdrachtgever gekozen ontwerpbureau.

U dient een werkschadeverzekering af te sluiten. In het geval van een constructiefout waardoor het onroerend goed ongeschikt is voor het beoogde doel (problemen met de bouwwerkzaamheden bijvoorbeeld), kan de aanbestedende dienst onmiddellijk worden gecompenseerd, waarbij het de taak is om vervolgens actie te ondernemen tegen de aannemer.

Belangrijk: Zorg ervoor dat alle garanties in het contract zijn opgenomen: tien jaar garantie, leveringsgarantie, perfecte voltooiingsgarantie…..